18 June 2009

~Kerajaan Perpaduankah?~

Kerajaan perpaduankah?, kalau kita masih ingat kita pernah ditendang keluar dari gagasan Perikatan, kerajaan perpaduan kah?, satu ketika dulu melayu seagama ditembak syahid di Memali, kerajaan perpaduankah? bila kita melayu serumpun diganyang umpama bangsa pendatang dinafikan hak mendapat peruntukan kebajikan, kerajaan perpaduankah? bila Islam di jadikan alat untuk mencapai ketinggian politik mereka. Berikan dulu kami peluang-peluang dan hak kami sebelum menyambut cadangan kerajaan perpaduan.

Penin, penin kami dibuatnya...

0 comments: